Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

127 Trần Quang Khai - P. Chi Lăng - TP. Lạng Sơn.

SĐT: 0253.811.605

Email: [email protected]

Website: quanlyxaydunggiaothonglangson.com

LIÊN HỆ HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Hotline: 0253.811.605

[email protected]