Thông báo thay đổi nhân sự BKS

Thông báo thay đổi nhân sự BKS

<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1phZS3paXZzqWvuXoKZ4ZSLeGiIXz6IR1/preview" width="640" height="480"></iframe></p>