Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm tuần tra, phát hiện những vi phạm, nắm vững tình hình diễn biến của cầu đường, thực hiện công tác duy tu thường xuyên để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phát hiện sự cố hư hỏng để có biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống...

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống