Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

05

T04

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 05/4/2022, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã đăng tải dự thảo của tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Kính mong quý cổ đông đọc và gửi ý kiến đóng góp để ban tổ chức sớm hoàn thiện hồ sơ Đại hội Trân trọng cảm ơn!

Báo cáo tài chính năm 2021

29

T03

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021