Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Đầu tư xây dựng - Quản lý, sửa chữa, bảo trì "Giao Thông" - Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng tại Lạng Sơn.

Địa chỉ: 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 0253.811.605 | Fax - 0253.812.930

Copyright © www.adtechjsc.com