Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn xin trân trọng gửi tới quý cổ đông:

 • Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng chi trả năm 2019: 
 • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018: 
 • Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019: 
 • Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: 
 • Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018: 
 • Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024: 
 • Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024: 
 • Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 
 • Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn: 
 • Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019: 
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 204 - 2019, phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024: 
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng nhiệm vụ 2014 - 2022: 
 • Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 
 • Thư mời đại hổi đồng cổ đông 2019: 
 • Dự thảo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 
 • Giấy xác nhận tham dự ĐHĐ Cổ đông thường niên 2019: 
 • Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: 
 • Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS: 
 • Đơn ứng cử thành viên HĐQT: 
 • Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 
 • Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 
 • Mẫu Sơ yếu lý lịch: 
 • Bản kê khai người có liên quan: