Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017