Đại hội đồng cổ đông

     

Doanh thu năm 2017 đạt 57,173 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch đề ra

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông của QLD năm nay được ghi dấu đậm nét bởi kết quả kinh doanh tích cực của năm 2017. Mặc dù năm 2017 vẫn là một năm khó khăn với giao thông, tuy nhiên với ưu thế kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, cán bộ năng động, sáng tạo, QLD đã đạt được những kết quả rất khả quan. 

Tổng doanh thu năm 2017 của công ty là 57,173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 48% so với năm 2016, mặc dù công ty đã xử lý thiệt hại đầu tư từ những năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng gần 5%. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 106% so với kế hoạch đề ra.

Phấn đấu doanh thu năm 2018 đạt trên 56,8 tỷ đồng

Tiếp tục phát huy các lợi thế vốn có cùng những tín hiệu tích cực từ thị trường, năm 2018, Ban lãnh đạo của QLD đặt kế hoạch  doanh thu phấn đấu đạt 58,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1,339 tỷ đồng. Mức lương bình quân: 4,900 triệu đồng/ người/ tháng.

Năm 2018 Công ty sẽ đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý, máy móc mới để nâng cao năng suất, khai thác hiệu quả máy móc thi công. Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của đơn vị. Duy trì công tác quản lý chất lượng chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

 

 

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát