GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, dù có những giai đoạn vô cùng khó khăn, thử thách nhưng tập thể hơn 300 cán bộ công nhân viên của Đoạn quản lý đường bộ Lạng Sơn nay là Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn luôn kiên trì, nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng công nghệ khoa học mới để đưa Công ty vượt qua khó khăn và đứng vững, đóng góp to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những nỗ lực không ngừng, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành ghi nhận qua những giải thưởng: