Sửa chữa thường xuyên tháng 3/2017

Tuần đường và Công nhân hạt 12thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên tuyến đường quản lý.