nạo vét rãnh dọc

     Tại km7+300 ĐT 226 dân gâm gỗ xuống rãnh dọc, Hạt đã ra nạo vét và làm sạch rãnh dọc để đảm bảo thoát nước tốt.