Hạt 6 Tràng Định đổ bê tông rãnh

Hạt 6 Tràng Định thực hiện công tác thi công đổ bê tông rãnh tuyến QL4A từ Km33+650 đến Km 39+000.