Duy tu thường xuyên

Chi nhánh H9 Bắc Sơn thực hiện công tác duy tu tháng 2 các hạng mục trên tuyến QL. 1B; Phối hợp tuyên truyền các trường hợp đào, san lấp mặt bằng trong phạm vi HLĐB thực hiện khôi phục hoàn trả lại hiện trang ban đầu.