Duy tu đường bộ

Công nhân Hạt 2 Đình Lập thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trong ngày mưa gió đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hạt quản lý.