Hạt 9 Bắc Sơn thi công lắp hộ lan mềm ngày 01/01/2018

     Ngày 01/01/2018, Hạt 9 Bắc Sơn thời tiết đẩy nhanh tiến độ công việc, thi công hoàn thành kế hoạch đề ra.