Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn